ارتباط با ما

 به علت حجم زیاد تماس گیرندگان :به هیچ تماسی پاسخ نمیدهیم تمام توضیحات در سایت درج شده جزییات کار در فرمهای ثبت نام است کاری داشتید فقط تلگرام 

۰۲۱۲۸۴۲۸۰۶۳ تلفن ثابت

۰۲۱۲۸۴۲۸۳۱۹ ( ۵خط کاری)

۰۹۰۵۵۱۳۸۶۵۲ تلگرام 

ایمیل پشتیبانی  :

dastkar1828{@}gmail.com

 

کارخانه :تهران شهرک صنعتی شمس آباد گلبرگ ۶