ارتباط با ما

 به علت حجم زیاد تماس گیرندگان :به هیچ تماسی پاسخ نمیدهیم تمام توضیحات در سایت درج شده جزییات کار در فرمهای ثبت نام است کاری داشتید فقط تلگرام 

۰۲۱۲۸۴۲۸۳۱۹ تلفن ثابت

۰۲۱۲۸۴۲۸۰۶۳ تلفن ثابت

۰۹۰۵۵۱۳۸۶۵۲ تلگرام 

ایمیل مدیریت :

dastkar1828{@}gmail.com

 

کارخانه :تهران شهرک صنعتی شمس آباد گلبرگ ۶